Wat is de GLI? GLI staat voor Gecombineerde Leefstijl Interventie. Een aantal erkende GLI’s zijn sinds 2019 opgenomen in de basisverzekering. Een voorbeeld hiervan is CooL, Coaching op Leefstijl. Deze bewezen effectieve interventie begeleidt deelnemers met een verhoogd BMI naar een gezonde leefstijl. Dit past in het verlengde van het Nationaal Preventie-akkoord waarin overgewicht (naast roken en alcohol) één van de drie speerpunten is.

Doel De interventie is gericht op het stapsgewijs verbeteren van het leefpatroon om zo een duurzame verandering van de leefstijl te realiseren. Het doel van de interventie is het bewerkstelligen van gewichtsverlies, het verbeteren van de lichamelijke fitheid, het realiseren van gezondheidswinst en het verbeteren van kwaliteit van leven.

Doelgroep het CooL-programma is gericht op:
- Volwassenen met overgewicht (BMI 25-30) met daarbij een verhoogd risico op diabetes
mellitus type 2 (DM 2) of cardiovasculaire aandoeningen
- Volwassenen met obesitas (BMI ≥ 30)
Daarbij geldt dat deelnemers voldoende basis- motivatie hebben om het tweejarig leefstijl- programma te doorlopen. De huisarts, praktijkondersteuner of specialist schrijft een verwijzing uit.

Wie zijn wij? GLI-Alkmaar is onderdeel van Groups for Balance, eerstelijns fysiotherapie-praktijk. Vanaf 2019 zijn wij meteen begonnen met het begeleiden van GLI-deelnemers. Anno november 2020 hebben wij meer dan 300 deelnemers onder onze hoede en is het team van 2 leefstijlcoaches uitgegroeid naar 8 collega’s.


Begeleiding
Het CooL-programma wordt aangeboden door een post-hbo opgeleide leefstijlcoach, die staat ingeschreven in het BLCN-register of een fysiotherapeut met aanvullende opleiding tot geregistreerd leefstijlcoach.

Aanpak De aanpak is gericht op het stapsgewijs aanpassen van het leefpatroon en op het bereiken van een duurzame verandering van de leefstijl in zowel motivatie als gedrag. Belangrijke thema’s zijn voeding, beweging, slaap, stress, energie-management, time-management, vitaliteit en ontspanning. De huidige leefstijl van de deelnemer is het startpunt. De regie ligt bij de deelnemer. Deze stelt zelf, met ondersteuning van de leefstijl-coach, persoonlijke doelstellingen op. De deelnemer koppelt hier acties aan m.b.t. gedragsverandering, waarbij ongezonde gewoontes worden vastgesteld en vervangen door gezonde alternatieven. Gedurende het programma worden deze acties opgevolgd en waar nodig bijgestuurd. Wanneer een doelstelling is behaald worden nieuwe acties geformuleerd zodat de deelnemer stapsgewijs opschuift naar gezonder gedrag. Tevens is er aandacht voor terugval zodat dit wordt ondervangen in het veranderproces. Deelnemers leren terugval te herkennen en leren hoe ze dit kunnen ombuigen. Maatwerk is essentieel. De rol van de leefstijlcoach is daarbij niet adviserend maar vooral coachend.

Opzet CooL is een tweejarig programma en bestaat uit een basis- en onderhouds-programma. Het basisprogramma richt zich op gedragsverandering. In het onder-houdsprogramma ligt de nadruk vooral op gedragsbehoud. Het basisprogramma duurt 8 maanden en het onderhouds- programma ca. 16 maanden. Beide delen kennen eenzelfde opzet: een intakegesprek, 2 individuele gesprekken, 8 groeps-bijeenkomsten en een eindgesprek. In het basisprogramma is er frequent contact met de deelnemers, waarbij in het onderhouds-programma de tijd tussen de tussen de contactmomenten langer is. Tussentijds en aan het einde van het traject vindt terugkoppeling naar de verwijzer plaats. Het gehele traject van basis- en onderhouds-programma wordt door de deelnemers in dezelfde groep doorlopen. De meerwaarde van groepsdynamiek is een belangrijk aspect. Het levert een krachtige bijdrage aan het veranderproces naar een gezonde leefstijl.

Kosten Voor de deelnemer zijn hieraan geen kosten verbonden. De interventie wordt volledig vergoed vanuit de basisverzekering en er is GEEN eigen risico van toepassing.

Einddoelstellingen De kwaliteit van de CooL-interventie wordt geborgd middels het vaststellen van de effectiviteit en de uitkomsten van het programma. De klinimetrie bestaat uit: lichaamsgewicht, vetpercentage en buikomvang. Daarnaast omvatten de einddoelstellingen vragen welke deelnemers, na het doorlopen van het programma, beantwoorden die gekoppeld zijn aan:

  • Doelen en motivatie
  • Aspecten van een gezonde leefstijl
  • Blijvende gedragsverandering
  • Persoonlijke ontwikkeling
  • Sociale context

Sociaal maatschappelijke meerwaarde GLI-Alkmaar is volop in ontwikkeling en staat voor verbinding. Binnen het Gezondheidscentrum Alkmaar, waar wij zijn gevestigd, wordt reeds intensief samen-gewerkt met de huisartsen, fysiotherapeuten van Groups for Balance, De Bloei Diëtetiek en Psychologiepraktijk Biesheuvel. Daarnaast vervullen onze leefstijlcoaches een schakelrol tussen het zorg- en maatschappelijke domein door niet alleen in nauw contact te staan met de huisartsenpraktijken in de regio, praktijkondersteuners en wijkverpleeg-kundigen, maar ook domein-overstijgend, zoals samenwerking met de gemeente, zorgverzekeraars, AlkmaarSport en professionals op het gebied van welzijn, WMO, arbeidsreïntegratie/-participatie. Belangrijk hierbij is de sociale kaart en regie door als een spin-in-het web te fungeren en waar mogelijk integrale samenwerking/ doorverwijzen te bewerkstelligen.

Toekomstvisie GLI-Alkmaar hecht waarde aan de koppeling tussen eerste en tweede lijn. Middels samenwerking zien wij volop kansen om de zorg optimaal te organiseren waardoor we dit in overeenstemming met de betrokken professionals op de juiste plek kunnen faciliteren. Elkaars expertise inzetten is daarbij van groot belang met oog voor de behoeften van de patiënt/(potentiële) deelnemer.

Daarom nodigen wij eenieder uit om hierover met elkaar in gesprek te gaan.

Doelstellingen 2021 is gericht op:

  • GLI Leververvetting
  • GLI Artrose
  • GLI Lage SES
  • Kruisbestuiving gezinsniveau (JOGG)
  • GLI i.c.m. Rookstopbegeleiding

GLI Leververvetting GLI-Alkmaar ontwikkelt op dit moment de pilot GLI Leververvetting gericht op aanpassing van leefstijl met als doel leververvetting te verminderen dan wel te doen verdwijnen. Er zijn (nog) geen medicijnen beschikbaar voor deze aandoening. Aanpassing van leefstijl is de aangewezen behandeling. Het programma gaat in op wat de aandoening inhoudt, hoe het ontstaat, welke risicofactoren een rol spelen en mogelijke complicaties ervan. In de verschillende thema’s zoals voeding en beweging komen adviezen speciaal gericht op afname van leververvetting aan bod, gebaseerd op de huidige richtlijnen van de European Association of de Liver (EASL). Samenwerking is inmiddels gezocht met de afdelingen; MDL en de Interne geneeskunde (NWZ).

GLI Artrose Samenwerking zal gezocht worden met het Netwerk Artrose (NWZ). De intentie is een pilot te draaien waarbij GLI gecombineerd gaat worden met het stepped care model van het netwerk.

GLI lage SES Dit betreft een samenwerking met de gemeente Alkmaar waarbij middels een raamovereenkomst een GLI pilot gedraaid gaat worden. 50 GLI-trajecten ontvangen extra coaching begeleiding gedurende de looptijd van 2 jaar.